شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-30953

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-30953

حتما فاكتور رسمي نياز ميباشد و حتما گوشه هاي ۹۰ درجه پروفيل ميبايست رعايت شود
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
پاريزان صنعت
RFQ-30953
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلقوطي ۳*۳۰*۳۰۱۰ شاخه
قوطی و پروفیلقوطي ۳*۶۰*۶۰۵ شاخه
قوطی و پروفیلقوطي ۳*۱۰۰*۱۰۰۲۰ شاخه
قوطی و پروفیلقوطي ۳*۳۰*۵۰۴۰ شاخه
قوطی و پروفیلقوطي ۵*۵۰*۱۰۰۸ شاخه
قوطی و پروفیلقوطي ۶*۱۰۰*۱۴۰۳ شاخه