شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30907

درخواست خرید میلگرد - RFQ-30907

میل گرد آجدار نمره ۲۰ a3
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30907
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد آجدار ۲۰ a3۴۰ تن