شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-30604

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-30604

تیراهن نرمال اصفهان سایز ۲۲و ۲۷ هرکدام ۱ ظرفیت تیراهن ۱۸ اهواز ۱ ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30604
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن ۳ ظرفیت