شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30426

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-30426

۲۰۰ عدد نمره ۳ با برش ۳۰ سانتی متری ۳۰۰ عدد نمره ۴ با برش ۳۵ سانتی متری ۲۰۰ عدد نمره ۵ با برش ۷۰سانتی متری
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30426
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینبشی صنعتی نمره ۳ و ۴ و ۵۷۰۰ عدد