شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29985

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29985

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29985
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۴ عرض ۱/۵۲۳ تن