شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-29582

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-29582

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29582
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانیسپری ۴۰*۴۰*۵۵ تن