شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-29566

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-29566

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-29566
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهننمره ۱۴۱۰۰ شاخه
تیرآهننمره ۱۶۵۰ شاخه
تیرآهننمره ۱۸۲۰ شاخه