شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-28845

درخواست خرید میلگرد - RFQ-28845

گرد ۱۸ و۲۲ و۲۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردانواع میلگرد۱ ظرفیت