شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-28477

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-28477

چشمه ۶ مفتول ۴ و ۵/۵/ ارتفاع ۲/۵ طول ۱۵۰ / ۱۷۵ متر مربع
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28477
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولتوری ۱ عدد