شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28446

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28446

ورق روغنی ۸۰/ یا عرض ۷۵تا ۷۸ یا عرض ۱۵۰ تا ۱۵۵ کویل
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28446
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۸۰/ روغنی عرض ۱۵۰۱۰ تن