شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-28203

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-28203

زد ۳×۱۸۰ به طول ۷متر ۳۶ شاخه زد ۳×۱۸۰ به طول ۶متر ۵۴ شاخه پایه نگهدارنده زد ۱۰۸ عدد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28203
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانیزد ۳×۱۸۰ شاخه