شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28060

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28060

۶۰ کوتاه ۱۰۰۰ ///۵۰ بلند ۱۲۵۰/// ۶۰ بلند ۱۲۵۰ /// بار ترکیبی کلا ۱ ظرفیت.
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28060
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱ ظرفیت