شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28050

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28050

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-28050
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)سیاه تهران ۱.۵*۱۰۰۰۱۰ تن