شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27999

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27999

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27999
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردگرد راد همدان۱۸ تن