شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27964

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27964

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27964
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ذوبی ۱۶و ۱۸۲۰ تن