شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27658

درخواست خرید میلگرد - RFQ-27658

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27658
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۱۶ ذوبی ۱ ظرفیت