شماره های تماس

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-27341

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-27341

هاش ۲۲ ۷ شاخه ۱۲ متری
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27341
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتهاش ۲۲۷ شاخه