شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27043

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27043

تیر اهن اهوازی ۱۴ و ۱۶ هرکدام ۱ ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27043
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن اهوازی ۲ ظرفیت