شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27035

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27035

ورق رنگی مبارکه ۴۷ بلند سفید ورق رنگی مبارکه ۵۰ بلند سفید
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-27035
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیرنگی مبارکه۱ ظرفیت