شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-26653

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-26653

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عباس قصابی
RFQ-26653
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله۵ کیلوگرم