شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26566

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26566

پروفیل بیضی قطر ۲*۱ به ضخامت ۱.۲۵ یا ۱
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26566
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل لوله بیضی۵۰۰ کیلوگرم