شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-25771

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-25771

بریکت dri و hbi مقدار بسته های ۱۰۰۰ تنی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حسینی
RFQ-25771
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیبریکت ۱۰۰۰ تن