شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-25667

درخواست خرید میلگرد - RFQ-25667

میلگرد a3 - سایز ۱۲- ۱۴- ۱۶-۱۸ - تحویل مرز سومر . تسویه نقد پارت به پارت برای اربیل عراق
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ابدالی
RFQ-25667
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد a3 صادراتی ۱ تن