شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-25665

درخواست خرید شمش - RFQ-25665

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-25665
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش۵۰۰ تن