شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-25343

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-25343

برگ۱۳ = ۱۲ × ۲ × TH20 برگ۱۲ = ۶ × ۲ × TH25 برگ ۳ = ۱۲ × ۲ × TH30 برگ ۷ = ۱۲ × ۲ × TH40 برگ۳ = ۱۲ × ۲ × TH60
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-25343
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ST52۳۸ شیت