شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24119

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24119

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ضخامت ۳ عرض مضرب ۴۸ و ۵ میل عرض مضرب ۲۷۰۹۰۱۳۴۱۳۰۳۶ کیلوگرم