شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-24088

درخواست خرید میلگرد - RFQ-24088

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-24088
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۸ تا ۳۲۴۰۰۰ تن