شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-22891

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-22891

گندله شکسته یا درجه دو خرید داریم

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-22891
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیگندله شکسته یا گندله درجه دو۱۰۰۰ تن