شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-22753

درخواست خرید شمش - RFQ-22753

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22753
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش۵۰۰ تن