شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-22477

درخواست خرید میلگرد - RFQ-22477

خرید میلگرد نرمال قطر ۲۸ الی ۴۰ خریدار میان خطی کارخانجات ایران
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد نرمال ۲۰۰ تن