شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - شمش - RFQ-22476

درخواست خرید میلگرد - شمش - RFQ-22476

خریدار میلگرد نرمال قطر ۲۸ الی ۴۰ ۷ کیلو به بالا خریدار میان خطی کارخانجات ایران قطر ۳۰ الی ۷۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد نرمال ۱۰۰ تن
شمشمیان خطی ۲۰۰ تن