شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21786

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21786

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-21786
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق اکسین۵۰ تا ۸۰