شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-21385

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-21385

تعداد ۹۱۰ عدد تیراهن نمره ۱۴ ذوبی بریده شده بطول ۲متر . ذوب یا کلا تولید یک کارخانه واحد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیر ۱۴ ذوبی ۲۰ تن