شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20899

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20899

ناو۱۰ ۱۵ شاخه، ناو۱۲ ۱۱ شاخه، ناو ۱۸ هم وزن اروپایی ناو تبریز ۶۵ شاخه، نبشی ۸ ۹۰ شاخه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20899
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینبشی ۶ متری و ناودانی ۱۲ متری