شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

لانه زنبوری ۲۰ ۲۶ شاخه، تیر۲۰ ۲۵ شاخه، تیر۲۲ ۲۰ شاخه، تیر۲۴ ۴۶ شاخه، تیر ۲۷ ۶ شاخه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20898
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیر آهن