شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20897

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20897

۸ میل ۶۷ برگ، ۱۰ میل ۲۳ برگ، ۱۲ میل ۱۴ برگ، ۱۵ میل ۷۳ برگ
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20897
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ST37 1.‎5*6