شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20805

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20805

۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰---برای صادرات
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عبدالهی
RFQ-20805
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردA3۴۰۰۰ تن