شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20605

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20605

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20605
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)رول ۶ میل عرض ۱۵۰۰، St37۴۰ تن
ورق گرم (سیاه)رول ۵ میل عرض ۱۵۰۰، St37۴۰ تن
ورق گرم (سیاه)رول ۱۲ میل عرض ۱۵۰۰، St37۴۰ تن
ورق گرم (سیاه)رول ۶ میل عرض ۱۵۰۰، St52۴۰ تن
ورق گرم (سیاه)رول ۳ میل عرض ۱۵۰۰، St37۴۰ تن
ورق گرم (سیاه)رول ۴ میل عرض ۱۵۰۰، St37۴۰ تن