شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-20430

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-20430

"قوطی ۴۰ _ ۲۰میل * میل۲_ st37_ متر۱۲۰_ ۲۰ شاخه، قوطی ۱۰_ ۱۰ میل * ۱ میل_ st37_ متر۹۰_ ۱۵ شاخه، قوطی ۱۰۰_ ۱۰۰ میل * ۴ میل _ st37_ متر۶۰_ ۱۰ شاخه "
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
وحید فاضلی
RFQ-20430
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلقوطی