شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-20339

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-20339

لوله ۳/۴ گالوانیزه ۲ میل گلخانه ای قیمت مناسب ۰۹۱۲۲۸۲۳۷۶۳
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20339
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله ۳/۴ گالوانیزه ۲ میل گلخانه ای ۹ تن