شماره های تماس

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20247

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20247

بشکه ۵۰ تا ۸۰ لیتری برای صادرات
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
شمسی
RFQ-20247
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه ۱ عدد