شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20162

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20162

خرید ورق های ۶،۸،۱۵،۱۰،۱۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۱ ظرفیت