شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20040

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20040

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-20040
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲سیاه عرض۱۰۰۰و۱۲۵فولاد سباst37وst22وst24