شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-19851

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-19851

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19851
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیآهن اسفنجى تن
سایر فلزاتگندله تن