شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19807

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19807

زد ۱۸ضخامت۲/۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19807
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)زد۱۸۳۰۰ شاخه