شماره های تماس

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-19783

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-19783

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19783
دسته محصول نام محصول مقدار
نبشی و ناودانینبشی ۱۲ بلند۵۰۰۰ کیلوگرم