شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19339

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19339

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19339
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۵×۱۵۰۰ st52