شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19301

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19301

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19301
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)گرید ST37- 2 بلند-عرض ۱۲۵۲۰۰ تن