شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19191

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19191

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-19191
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲/۵_st22 کوتاه وبلند ۱/۵ سیاه st37