شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19140

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19140

ورق گرم ۶.۱/۵ _ ۱۰ میل _ ۹ عدد ۳.۸۰ . ۱/۵_ ۱۰ میل _ ۹ عدد ۶ .۱/۵_ ۸ میل _ ۱ عدد ۳.۸۰ .۱/۵ _ ۸ میل _ ۱ عدد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی زارعی
RFQ-19140
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق گرم ۳۲ شیت